Soekarno-Hatta/tarbijahislamijah

Soekarno-Hatta/tarbijahislamijah

Bung Hatta dan Kelompok Muda di H-1 Kemerdekaan_Tarbijah Islamijah
Soekarno-Hatta/tarbijahislamijah