Madrasah Tarbiyah Islamiyah_tarbijah islamijah

Madrasah Tarbiyah Islamiyah_tarbijah islamijah

Madrasah Tarbiyah Islamiyah Kapau, Agam, Sumatera Barat